26 Tā dēng jī de shíhou nián èr shí èr suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng yī nián . tā mǔqin míng jiào Yàtālìyǎ , shì Yǐsèliè wáng àn lì de sūnnǚ .