29 Yuēlán wáng huí dào yé sī liè , yīzhì zaì là mò yǔ Yàlán wáng hā xuē dǎzhàng de shíhou suǒ shòu de shāng . Yóudà wáng Yuēlán de érzi yà hā xiè yīnwei yà hā de érzi Yuēlán bìng le , jiù xià dào yé sī liè kàn wàng tā .