36 Tāmen huí qù gàosu yé hù , yé hù shuō , zhè zhèngyīng yàn Yēhéhuá jiè tā púrén tí sī bǐ rén Yǐlìyà suǒ shuō de huà , shuō , zaì yé sī liè tiánjiān , gǒu bì chī yé xǐ biéde ròu .