17 Yào ná zhe niǎo de liǎng gè chìbǎng , bǎ niǎo sī kāi , zhǐshì bùkĕ sī duàn , jìsī yào zaì tán shàng , zaì huǒ de chái shàng fùnshāo . zhè shì Fánjì , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .