25 Yào zǎi le shú qiā jì de yánggāo , qǔ xiē shú qiā jì shēng de xuè , mā zaì nà qiú jiéjìng rén de yòu ĕrchuí shàng hé yòushǒu de dàmuzhǐ shàng , bìng yòu jiǎo de dàmuzhǐ shàng .