2 Daì dào Yàlún zǐsūn zuò jìsī de nàli , jìsī jiù yào cóng xì miàn zhōng qǔ chū yī bǎ lái , bìng qǔ xiē yóu hé suǒyǒude rǔxiāng , ránhòu yào bǎ suǒ qǔ de zhèxie zuòwéi jìniàn , shāo zaì tán shàng , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .