26 Suǒyǒude zhīyóu , jìsī dōu yào shāo zaì tán shàng , zhèng rú píngānjì de zhīyóu yíyàng . zhìyú tāde zuì , jìsī yào wèi tā shú le , tā bì mĕng shèmiǎn .