3 Huò shì shòu gào de jìsī fàn zuì , shǐ bǎixìng xiàn zaì zuì lǐ , jiù dàng wèi tā suǒ fàn de zuì bǎ méiyǒu cánji de gōngniú dú xiàn gĕi Yēhéhuá wéi shúzuìjì .