9 Zhǎo zhaó le , jiù qǐng péngyou línshè lái , duì tāmen shuō , wǒ shīluò de nà kuaì qián yǐjing zhǎo zhaó le , nǐmen hé wǒ yītóng huānxǐ ba .