We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Yòu yǒu bīng dīng wèn tā shuō , wǒmen dāng zuò shénme ne . Yuēhàn shuō , búyào yǐ qiángbào daì rén , yĕ búyào ézhà rén , zìjǐ yǒu qiánliáng jiù dāng zhīzú .