13 Nàxiē zaì pánshí shàng de , jiù shì rén tīng dào , xǐhuan lǐngshòu , dàn xīn zhōng méiyǒu gēn , bú guò zànshí xiāngxìn , jízhì yùjiàn shìliàn jiù hòu tuì le .