We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Yóutaìrén hé Xīlà rén , bìng méiyǒu fēnbié . yīnwei zhòngrén tóng yǒu yī wèi zhǔ , tā yĕ hòu daì yīqiè qiúgào tāde rén .