11 Wǒ qiĕ shuō , tāmen shījiǎo shì yào tāmen diēdǎo má . duànhū bú shì . fǎn dǎo yīn tāmende guō shī , jiùēn biàn líndào waìbāngrén , yào jīdòng tāmen fā fèn .