14 Wǒ píng zhe zhǔ Yēsū què zhī shēnxìn , fán wù bĕnlái méiyǒu bú jiéjìng de . wéidú rén yǐwéi bú jiéjìng de , zaì tā jiù bú jiéjìng le .