16 Shǐ wǒ wéi waìbāngrén zuò Jīdū Yēsū de pú yì , zuò shén fúyin de jìsī , jiào suǒ xiànshang de waìbāngrén , yīn zhe Shènglíng , chéngwéi shèngjié , kè mĕng yuènà .