18 Chúle Jīdū jiè wǒ zuò de nàxiē shì , wǒ shénme dōu bú gǎn tí . zhǐ tí tā jiè wǒ yányǔ zuòwéi , yòng shénjī qí shì de nénglì , bìng Shènglíng de nénglì , shǐ waìbāngrén shùnfú .