7 Yòu wèn wǒ qīnshǔ yǔ wǒ yītóng zuò jiān de ān duō ní gǔ hé yóu ní yà ān . tāmen zaì shǐtú zhōng shì yǒumíng wàng de , yĕ shì bǐ wǒ xiān zaì Jīdū lǐ .