19 Wǒmen xiǎodé lǜfǎ shàng de huà , dōu shì duì lǜfǎ yǐxià zhī rén shuō de , hǎo sāi zhù gèrén de kǒu , jiào pǔ shì de rén dōu fú zaì shén de shĕnpàn zhī xià .