18 Tā zaì wú kè zhǐwang de shíhou , yīn xìn réng yǒu zhǐwang , jiù déyǐ zuò duō guó de fù , zhēng rú xiānqián suǒ shuō , nǐde hòuyì jiāngyào rúcǐ .