20 Bìngqiĕ yǎngwàng shén de yīngxǔ , zǒng méiyǒu yīn bú xìn , xīnli qǐ yíhuò . fǎn dào yīn xìn , xīnli dé jiāngù , jiāng róngyào guī gĕi shén .