10 Yīnwei wǒmen zuò chóudí de shíhou , qiĕ jiè zhe shén érzi de sǐ , dé yǔ shén héhǎo , jì yǐ héhǎo , jiù gēng yào yīn tāde shēng déjiù le .