16 Yīn yī rén fàn zuì jiù dìng zuì , yĕ bú rú ēncì . yuánlái shĕnpàn shì yóu yī rén ér dìng zuì , ēncì nǎi shì yóu xǔduō guò fàn ér chēng yì .