18 Rúcǐ shuō lái , yīn yī cì de guō fàn , zhòngrén dōu beì dìng zuì , zhàoyàng , yīn yī cì de yì xíng , zhòngrén yĕ jiù beì chēng yì dé shēngmìng le .