25 Gǎnxiè shén , kào zhe wǒmen de zhǔ Yēsū Jīdū jiù néng tuōlí le zhèyàng kàn lái , wǒ yǐ neì xīn shùnfú shén de lǜ . wǒ ròushēn què shùnfú zuì de lǜ le .