6 Dàn wǒmen jìrán zaì kún wǒmen de lǜfǎ shàng sǐ le , xiànjīn jiù tuōlí le lǜfǎ , jiào wǒmen fúshì zhǔ , yào àn zhe xīnlíng ( xīnlíng huò zuò Shènglíng ) de xīn yàng , bú àn zhe yí wén de jiù yàng .