7 Zhèyàng , wǒmen kè shuō shénme ne . lǜfǎ shì zuì má . duànhū bú shì . zhǐshì fēi yīn lǜfǎ , wǒ jiù bú zhī hé wéi zuì . fēi lǜfǎ shuō , bùkĕ qǐ tānxīn . wǒ jiù bú zhī hé wéi tānxīn .