11 ( shuāng zǐ hái méi shēng xià lái , shàn ĕ hái méiyǒu zuò chūlai , zhǐ yīn yào xiǎnmíng shén jiǎnxuǎn rén de zhǐyì , bú zaìhu rén de xíngwéi , nǎi zaìhu zhào rén de zhǔ ) .