17 Yīnwei jìng shàng yǒu huà xiàng fǎlǎo shuō , wǒ jiāng nǐ xīngqǐ lái , tè yào zaì nǐ shēnshang zhāng xiǎn wǒde quánnéng , bìng yào shǐ wǒde míng chuán biàn tiān xià .