26 Cóng qián zaì shénme dìfang duì tāmen shuō , nǐmen bú shì wǒde zǐmín , jiānglái jiù zaì nàli chēng tāmen wéi yǒngshēng shén de érzi .