32 Zhè shì shénme yuángù ne . shì yīnwei tāmen bú píng zhe xìnxīn qiú , zhǐ píng zhe xíngwéi qiú . tāmen zhēng diē zaì nà bàn jiǎo shí shàng .