30 Méiyǒu bú zaì jīnshì dé bǎi beì de , jiù shì fángwū , dìxiōng , jiĕmeì , mǔqin , érnǚ , tiándì , bìngqiĕ yào shòu bīpò . zaì láishì bì dé yǒngshēng .