32 Tāmen xíng lù shàng Yēlùsǎlĕng qù . Yēsū zaì qiántou zǒu , méntǔ jiù xīqí , gēn cóng de rén yĕ haìpà . Yēsū yòu jiào guò shí èr ge méntǔ lái , bǎ zìjǐ jiāngyào zāoyù de shì , gàosu tāmen shuō ,