38 Yēsū zaì jiàoxun zhī jiān , shuō , nǐmen yào fángbeì Wénshì , tāmen hǎo chuān cháng yī yóuxíng , xǐaì rén zaì jiēshì shang wèn tāmende ān ,