40 Hái yǒu xiē fùnǚ , yuǎn yuǎn de guānkàn . neì zhōng yǒu Mǒdàlā de Mǎlìyà , yòu yǒu xiǎo Yǎgè hé Yuēxī de mǔqin Mǎlìyà , bìng yǒu Sāluómǐ .