1 Yēsū yòu zaì hǎi biān jiàoxun rén . yǒu xǔduō rén dào Tānàli jùjí , tā zhǐ dé shang chuán zuò xià . chuán zaì hǎi lǐ , zhòngrén dōu kàojìn hǎi zhàn zaì àn shang .