20 Nà sǎ zaì hǎo dì shang de , jiù shì rén tīng dào , yòu lǐngshòu , bìngqiĕ jié shí , yǒu sān shí beì de , yǒu liù shí beì de , yǒu yī bǎi beì de .