11 Héchu de rén , bù jiēdaì nǐmen , bù tīng nǐmen , nǐmen líkāi nàli de shíhou , jiù bǎ jiǎo shang de chéntǔ duò xià qù , duì tāmen zuò jiànzhèng .