48 Kànjian méntǔ , yīn fēng bú shùn , yáo lǔ shèn kǔ . yè lǐ yuē yǒu sì gèng tiān , jiù zaì hǎi miàn shang zǒu wǎng tāmen nàli qù , yìsi yào zǒu guò tāmen qù .