1 Yēsū yòu duì tāmen shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhàn zaì zhèlǐ de , yǒu rén zaì méi cháng sǐ wèi yǐqián , bìyào kànjian shén de guó dà yǒu nénglì líndào .