29 Yēsū shuō , fēi yòng dǎogào , ( yǒu gǔ juàn zaì zhè yǒu jìnshí èr zì ) zhè yī leì de guǐ , zǒng bùnéng chūlai . ( huò zuò bùnéng gǎn tā chūlai )