20 Zhèng sīniàn zhè shì de shíhou , yǒu zhǔ de shǐzhĕ xiàng tā mèng zhōng xiǎnxiàn , shuō Dàwèi de zǐsūn Yūesè , búyào pà , zhǐguǎn qǔ guō nǐde qīzi Mǎlìyà lái . yīn tā suǒ huái de yùn , shì cóng Shènglíng lái de .