41 Rén yīnwei xiānzhī de míng jiēdaì xiānzhī , bì dé xiānzhī suǒ dé de shǎngcì , rén yīnwei yì rén de míng jiēdaì yì rén , bì dé yì rén suǒ dé de shǎngcì .