42 Wúlùn hé rén , yīnwei méntǔ de míng , zhǐ bǎ yī bēi liáng shuǐ gĕi zhè xiǎozi lǐ de yī ge hē , wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhè rén bùnéng bùdé shǎngcì .