8 Yīzhì bìngrén , jiào sǐ rén fùhuó , jiào zhǎngdà má fēng de jiéjìng , bǎ guǐ gǎn chū qù . nǐmen báibái de de lái , yĕ yào báibái de shĕ qù .