7 Tāmen zǒu de shíhou , Yēsū jiù duì zhòngrén jiǎnglùn Yuēhàn shuō , nǐmen cóng qián chū dào kuàngyĕ , shì yào kàn shénme ne , yào kàn fēng chuī dòng de lúwĕi ma .