We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Yēsū duì tāmen shuō , jīng shang jì zhe Dàwèi hé gēn cóng tāde rén jīè zhī shí suǒ zuò de shì , nǐmen méiyǒu niàn guo ma .