39 Yēsū huídá shuō , yī ge xiéè yínluàn de shìdaì qiú kàn shénjī . chúle xiānzhī Yuēná de shénjī yǐwaì , zaì méiyǒu shénjī gĕi tāmen kàn .