14 Zaì tāmen shēnshang , zhèngyīng le Yǐsaìyà de yùyán shuō , nǐmen tīng shì yào tīngjian , què bù míngbai . kàn shì yào kànjian , què bù xiǎodé .