17 Wǒ shízaì gàosu nǐmen , cóng qián yǒu xǔduō xiānzhī hé yì rén , yào kàn nǐmen suǒ kàn de , què méiyǒu kànjian . yào tīng nǐmen suǒ tīngjian de , què méiyǒu tīngjian .