54 Lái dào zìjǐ de jiāxiāng , zaì gōngtáng lǐ jiàoxun rén , shènzhì tāmen dōu xīqí shuō , zhè rén cóng nàli yǒu zhè dĕng zhìhuì , hé yìnéng ne .